Informacje o ochronie danych na stronie internetowej i w grach Everbyte

Ochrona danych

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą informacją o ochronie danych. 

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych na naszej stronie internetowej („Strona internetowa”) oraz podczas korzystania przez użytkownika z naszych gier („Gry”). Wyjaśnia ona charakter, cel i zakres przetwarzania danych w ramach strony internetowej. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Administrator

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w zakresie udostępniania strony internetowej i gier jest:

Everbyte GmbH
Schloßstraße 7
88069 Tettnang
Strona internetowa:: https://www.everbytestudio.com
E-mail: contact@everbytestudio.com 

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do udostępniania naszej strony internetowej, naszych treści i naszych usług (w szczególności gier). Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn rzeczywistych, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy niezbędne do życia interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania. 

Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe podmiotu są usuwane lub blokowane, gdy tylko ustaje cel ich przechowywania. Ponadto może mieć miejsce przechowywanie danych, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeżeli upłynie okres przechowywania określony w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika systemowego

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę. Poniższe dane są gromadzone przez określony czas:

Adres IP użytkownika
Data i godzina pobrania danych
Nazwa pliku, który został pobrany i jego adres URL
Kod statusu zapytania
Rozmiar żądanych danych w bajtach
Punkt początkowy zapytania
Przeglądarka, system operacyjny i interfejs użytkownika odwiedzającego

Dane te są zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Są potrzebne tylko do analizy ewentualnych usterek i usuwane najpóźniej w ciągu 14 dni. Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej i gier do urządzeń użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i gier. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej i gier oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych i nie wyciąga się żadnych wniosków na temat danej osoby. Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej, jak opisano powyżej, jak również zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne do działania strony internetowej i gier. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

Kontakt

Mogą się Państwo z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, pocztą elektroniczną lub listownie. Informacje podane przez Państwa w zapytaniu, w tym Państwa dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. W tym kontekście dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz interes w udzieleniu odpowiedzi na Państwa żądanie przeważa nad Państwa interesem; ponadto, ponieważ piszą Państwo do nas, udzielenie odpowiedzi leży również w Państwa interesie i są Państwo świadomi, że musimy przetwarzać Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. 

Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dzieje się tak w przypadku, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana kwestia została jednoznacznie wyjaśniona.

Wykorzystanie plików cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. sesyjne lub flashowe pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony. Dane użytkownika gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości użytkownika ani do tworzenia profili użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie jest art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ze względu na wymagania techniczne nie ma możliwości odwołania tego procesu.

Usługi Google

Na tej stronie używamy czcionek Google Fonts. Są to „czcionki Google” firmy Google Inc. W obszarze europejskim za wszystkie usługi Google odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Podczas odwiedzin naszej strony internetowej czcionki są ładowane przez serwer Google za pomocą Google Fonts. Za pośrednictwem tych połączeń zewnętrznych dane, takie jak adres IP użytkownika, są przekazywane m.in. do serwerów Google w USA. Podstawą prawną przetwarzania danych za pomocą Google Fonts jest nasz nadrzędny uzasadniony interes w atrakcyjnej prezentacji i prostej funkcjonalności naszej strony internetowej zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Google przetwarza dane w USA na podstawie standardowych klauzul umownych UE i tym samym oferuje wystarczające gwarancje w rozumieniu art. 46 ust. 1, ust. 2 lit. c RODO. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć na stronie internetowej Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl .

Social Media Links

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i platformach, aby komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami, którzy są aktywni w tych sieciach oraz aby móc informować klientów, zainteresowane strony i użytkowników o naszych usługach. 

Nasza strona internetowa zawiera zatem linki do strony internetowej Facebook, prowadzonej przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, U.S.A., lub, jeśli jesteś rezydentem UE, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, („Facebook”). W przeciwnym razie nie dochodzi do wymiany danych z Facebookiem za pośrednictwem naszej strony internetowej. 

Nasza strona zawiera również linki do strony internetowej Twittera, obsługiwanej przez Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, U.S.A. lub, jeśli mieszkają Państwo na terenie UE, Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia. 

Nasza strona zawiera również linki do strony internetowej Instagram, obsługiwanej przez Instagram Inc. 1201 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, U.S.A., lub, jeśli mieszkają Państwo na terenie UE, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. 

W przypadku dostępu do wyżej wymienionych sieci lub platform obowiązują warunki i zasady przetwarzania danych firm obsługujących te sieci lub platformy. O ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, gdy komunikują się oni z nami za pośrednictwem sieci lub platform społecznościowych, np. gdy publikują posty na naszych stronach na Facebooku lub wysyłają nam wiadomości.

Gry

Dane osobowe są przetwarzane podczas korzystania z naszych gier. Poza opisanymi już powyżej operacjami przetwarzania danych w grach, poniżej wyjaśniamy inne funkcje i usługi wykorzystywane w tym procesie oraz szczegółowo wyjaśniamy, których gier to dotyczy. 

Usługi platformy i hosting

Nasze gry są dostępne do nabycia na platformach Google, Google Play Store i Apple App Store.firmy Apple. Dane wymagane do udostępnienia są przetwarzane przez odpowiedniego operatora platformy jako administratora zgodnie z prawem o ochronie danych. Obowiązują ich odpowiednie warunki użytkowania i informacje o ochronie danych.

Politykę prywatności Sklepu Google Play można znaleźć tutaj: 
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Politykę prywatności Apple AppStore można znaleźć tutaj: 
https://support.apple.com/HT211970

Płatności

Oferujemy przetwarzanie płatności za zakupy w aplikacji online za pośrednictwem dostawców usług płatniczych platform. Usługodawcy ci przetwarzają dane rozliczeniowe, takie jak dane kart płatniczych, informacje dotyczące płatności, adresy rozliczeniowe i inne wymagane prawem informacje jako odpowiedni administrator. Nigdy nie będziemy w stanie zobaczyć poufnych informacji, takich jak pełny numer karty kredytowej lub konta bankowego od któregokolwiek z usługodawców, a jedynie otrzymamy potwierdzenie płatności z przypisaniem do użytkownika (ID zamówienia), kraju, kwoty płatności i produktu, jak również daty realizacji.

Mamy uzasadniony interes we współpracy z dostawcami usług płatniczych i kierowaniu Państwa do nich w ramach procesu płatności, ponieważ ułatwiają nam one przetwarzanie płatności i udostępniają nasze usługi szerszemu gronu odbiorców korzystających z takich usług płatniczych, a także dlatego, że ułatwiają proces płatności dla Państwa jako użytkowników takiego dostawcy usług płatniczych. Podstawą prawną do przekazania danych takiemu dostawcy usług płatniczych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzane przez nas dane dotyczące potwierdzenia płatności zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dzieje się tak, gdy tylko kontrola odpowiedniej transakcji płatniczej zostanie zakończona i można się upewnić, że odpowiednia płatność została zainicjowana zgodnie z prawem. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli w trakcie dokonywania płatności powstaną dane, które jesteśmy zobowiązani zachować lub przechowywać ze względu na przepisy podatkowe, handlowe lub inne, zostaną one usunięte dopiero po upływie odpowiednich ustawowych okresów zachowania lub przechowywania (patrz III. pkt. 2). Podstawą prawną do przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozliczenie przez Google Play: W przypadku płatności za pośrednictwem Google Play, przekazujemy Państwa dane dotyczące płatności do Google Ireland Ltd. (zwana dalej „Google”). Wszystkie dane wymagane do realizacji płatności są przekazywane w sposób bezpieczny za pomocą procedury „SSL”. Korzystając z Google do płatności, użytkownik akceptuje warunki korzystania z Google. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Przetwarzanie przez AppStore: Jeśli dokonają Państwo płatności za pośrednictwem Apple AppStore, w ramach przetwarzania płatności przekażemy dane dotyczące płatności firmie Apple Distribution International Ltd (zwanej dalej „Apple”). Wszystkie dane wymagane do realizacji płatności są przekazywane w sposób bezpieczny za pomocą procedury „SSL”. Jeśli używają Państwo Apple do płatności, zgadzają się Państwo na warunki korzystania z usług Sofortüberweisung. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności firmy Apple: https://www.apple.com/privacy/.

Ponieważ dostawcy usług płatniczych, jak również dostawcy i dostawcy tzw. bramek do przetwarzania płatności mają własne przepisy dotyczące ochrony danych w odniesieniu do danych i informacji, które mają być przez nas przekazywane do przetwarzania, zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych danego dostawcy usług lub dostawcy.

Wysyłka newslettera

Jeśli zapisali się Państwo na newsletter, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Adres e-mail
Język
Adres IP użytkownika
Data i godzina rejestracji oraz otwarcia newslettera

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie. Link do tej informacji znajduje się we wszystkich wysyłkach newslettera. Ponadto odwołanie może nastąpić za pośrednictwem udostępnionych przez nas opcji kontaktowych. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do tej pory.

Państwa dane będą przetwarzane tak długo, jak długo udzielona zostanie odpowiednia zgoda i jak długo będziemy oferować newsletter, chyba że dalsze przechowywanie danych będzie konieczne ze względu na wymogi prawne. Dane te nie są przekazywane do krajów trzecich.

Prośby o wsparcie od użytkownika 

Mogą Państwo wysłać do nas prośbę o wsparcie na adres support@everbytestudio.com. Informacje podane w zgłoszeniu do pomocy technicznej, w tym dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane wyłącznie w celu przetworzenia zgłoszenia do pomocy technicznej oraz w przypadku dalszych pytań. W tym kontekście dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz interes w udzieleniu odpowiedzi na Państwa żądanie przeważa nad Państwa interesem; ponadto, ponieważ piszą Państwo do nas, udzielenie odpowiedzi leży również w Państwa interesie i są Państwo świadomi, że musimy przetwarzać Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. 

Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dzieje się tak w przypadku, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana kwestia została jednoznacznie wyjaśniona.

Analizy gier

Używamy do naszych gier

 • Duskwood
 • Moonvale
 • NOX
 • Dead City 
 • Sound of Magic
 • Sinister Edge

usługi Unity Analytics firmy Unity Technologies ApS, Niels Hemmingsens Gade 24, 1 sal, DK-1153 Kopenhaga, Dania („Unity”), w celu analizowania wydajności gry i zachowania graczy, aby móc odzwierciedlać stan gry gracza w każdej nowej sesji i stale rozwijać naszą grę pod względem treści i technologii. Unity przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

Unikalny identyfikator urządzenia (np. IDFV dla urządzeń z systemem iOS i Android ID dla urządzeń z systemem Android); adres IP; kraj instalacji (określony na podstawie adresu IP); producent i model urządzenia; typ platformy (iOS, Android, Mac, Windows itp.) oraz system operacyjny i jego wersja działająca w systemie lub urządzeniu; język; informacje o procesorze, takie jak model, liczba obecnych procesorów, częstotliwość i flagi obsługi zestawu instrukcji; typ karty graficznej i nazwa producenta; nazwa i wersja sterownika karty graficznej (np. „nv4disp.dll 6.10.93.71”); zastosowane API grafiki (na przykład, „OpenGL 2.1” lub „Direct3D 9.0c”); ilość dostępnej pamięci RAM systemu i wideo; aktualna rozdzielczość ekranu; wersja edytora Unity użytego do stworzenia gry; flagi czujników (np. obsługa przez urządzenie żyroskopu, nacisku dotykowego lub akcelerometru); identyfikator aplikacji lub pakietu („App ID”) zainstalowanej gry; unikalne identyfikatory reklamowe dla urządzeń z systemami iOS i Android (np. IDFA lub Android Ad ID); odpowiednią sumę kontrolną wszystkich przesłanych danych w celu sprawdzenia, czy zostały one prawidłowo przesłane; oraz zdarzenia ukończone lub działania wykonane w grze, w tym poziomy, liczbę kredytów, czas potrzebny na ich zdobycie, metadane dotyczące komunikacji w grze oraz wartość i szczegóły zakupów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na ciągłym rozwoju treści i technologii naszych gier (art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W interesie każdego użytkownika leży również posiadanie aktualnego wyniku przez cały czas lub przywrócenie go. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, dokonując odpowiednich ustawień w danej grze (patrz ustawienia/menu) lub dokonując odpowiednich ustawień w swoim urządzeniu mobilnym.

Unity wykorzystuje do świadczenia swoich usług serwery zlokalizowane w UE oraz w krajach spoza UE, w szczególności w USA. Unity przetwarza te dane w państwach trzecich na podstawie odpowiednich gwarancji w rozumieniu art. 46 RODO (tzw. standardowe klauzule umowne UE, których kopię można zamówić tutaj: DPO@unity3d.com).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Unity można znaleźć w polityce prywatności Unity: https://unity.com/legal/game-player-and-app-user-privacy-policy

Reklama

Unity
Używamy do naszych gier

 • Duskwood
 • Moonvale
 • NOX
 • Dead City
 • Sinister Edge

usługi Unity Ads firmy Unity Technologies ApS, Niels Hemmingsens Gade 24, 1 sal, DK-1153 Kopenhaga, Dania („Unity”), w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Unity przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

Unikalny identyfikator urządzenia (np. IDFV dla urządzeń z systemem iOS i Android ID dla urządzeń z systemem Android); adres IP; kraj instalacji (określony na podstawie adresu IP); producent i model urządzenia; typ platformy (iOS, Android, Mac, Windows itp.) oraz system operacyjny i jego wersja działająca w systemie lub urządzeniu; język; informacje o procesorze, takie jak model, liczba obecnych procesorów, częstotliwość i flagi obsługi zestawu instrukcji; typ karty graficznej i nazwa producenta; nazwa i wersja sterownika karty graficznej (np. „nv4disp.dll 6.10.93.71”); zastosowane API grafiki (np, „OpenGL 2.1” lub „Direct3D 9.0c”); ilość dostępnej pamięci RAM systemu i wideo; aktualna rozdzielczość ekranu; wersja edytora Unity użytego do stworzenia gry; flagi czujników (np.. wsparcie urządzenia dla żyroskopu, nacisku dotykowego lub akcelerometru); identyfikator aplikacji lub pakietu („App-ID”) zainstalowanej gry; unikalne identyfikatory reklamowe dla urządzeń iOS i Android (np. IDFA lub Android Ad-ID); odpowiednia suma kontrolna wszystkich przesłanych danych w celu sprawdzenia, czy zostały one przesłane poprawnie.

Ponadto Unity przetwarza informacje dotyczące dostarczania reklam i interakcji użytkownika z nimi, które mogą być udostępniane wydawcom i dostawcom reklam. W celu wyjaśnienia: Unity gromadzi następujące dane: czy użytkownik klika lub stuka w reklamę nowej gry, czy często ogląda reklamę lub gra w grę, czy inni grający w podobną grę do użytkownika pobrali daną nową grę oraz czy użytkownik pobiera i instaluje nową grę, która jest reklamowana. Nawiasem mówiąc, Unity Ads może również przechwytywać informacje o sesji użytkownika i zdarzeniach związanych z monetyzacją. Wszystkie działania mają na celu przewidzieć rodzaje nowych gier, które użytkownik może chcieć pobrać.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, dokonując odpowiednich ustawień w wyświetlanej reklamie lub na urządzeniu mobilnym. Odwołanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Unity wykorzystuje do świadczenia swoich usług serwery zlokalizowane w UE oraz w krajach spoza UE, w szczególności w USA. Unity przetwarza te dane w państwach trzecich na podstawie odpowiednich gwarancji w rozumieniu art. 46 RODO (tzw. standardowe klauzule umowne UE, których kopię można zamówić tutaj: DPO@unity3d.com).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Unity można znaleźć w polityce prywatności Unity: https://unity.com/legal/game-player-and-app-user-privacy-policy

Tapjoy
Używamy do naszych gier

 • Duskwood
 • Moonvale

usługi Tapjoy firmy Tapjoy Inc, 353 Sacramento St 6th Floor, San Francisco, CA 94111, USA, („Tapjoy”), w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Unity przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

Identyfikatory urządzeń (identyfikator urządzenia to unikalny ciąg cyfr i liter przypisany do smartfona lub tabletu przez producenta lub dostawcę platformy), np.

 • Identyfikator reklamowy – jest to resetowalny identyfikator służący do celów reklamowych, np. identyfikator reklamowy Google Android (GAAID) dla urządzeń z systemem Android oraz identyfikator dla reklamodawców (IDFA) dla urządzeń z systemem iOS,
 • inne identyfikatory, takie jak Google Android ID lub adres MAC, które mogą być użyte jako identyfikator zastępczy lub do analizy,
 • nasz identyfikator użytkownika, 

informacje o samym urządzeniu, w tym:

 • typ urządzenia (smartfon, tablet itp.),
 • system operacyjny i jego wersja,
 • ustawienia urządzenia w odniesieniu do reklam, 
 • model i producent (przykład: Apple iPhone X, Samsung Galaxy S8),
 • rozmiar ekranu, gęstość ekranu i inne informacje istotne dla formatowania i wyświetlania reklam,

informacje o połączeniu internetowym wykorzystywanym do uzyskania dostępu do naszych usług, w tym

 • dostawca usług telefonii komórkowej,
 • dostawcy sieciowi,
 • typ sieci (WiFi lub mobilna sieć radiowa), 
 • adres IP,
 • znacznik czasu i czas trwania,

informacje o Aplikacji użytej w celu uzyskania dostępu do naszych Usług oraz o korzystaniu przez użytkownika z Aplikacji i naszego SDK, w tym 

 • wersja aplikacji i wersja SDK,
 • klucz API (identyfikator dla aplikacji), 
 • czas korzystania z aplikacji, informacje o poziomie gry i Państwa zakupach w aplikacji. 
 • Podczas korzystania z usług przełączania: aby połączyć się z sieciami reklamowymi, można przesyłać parametry związane z usługami przełączania lub umożliwić ich gromadzenie. 
 • Sygnały dotyczące przydatności do reklamy behawioralnej

Dane geolokalizacyjne oparte na postrzeganej ogólnej lokalizacji urządzenia na podstawie następujących czynników:

 • Adres IP używany do uzyskania dostępu do naszych usług
 • Ustawienia urządzenia związane z lokalizacją, takie jak kod kraju urządzenia, ustawienia językowe i strefa czasowa

Informacje związane z oglądanymi treściami kampanii, takie jak np. 

 • O czym jest treść kampanii
 • Jakiego typu jest to treść kampanii (przykład: wideo)
 • Nagroda oferowana za zaangażowanie użytkownika w treść kampanii
 • Jak wygląda kwestia umiejscowienia (tj. gdzie i w jaki sposób treść kampanii jest wyświetlana w aplikacji mobilnej, z której korzystano, aby uzyskać do niej dostęp).
 • Czy zareagowali Państwo na wezwanie do działania zawarte w treści kampanii – np. czy kliknęli Państwo stronę reklamodawcy? – lub spełniono wymagania (przykład: obejrzano 30-sekundowy filmik; dokonano zakupu).

Informacje o badaniach rynkowych, odpowiedzi na ankiety badań rynkowych dostępne za pośrednictwem naszej platformy są dobrowolne i realizowane wg zasady opt-in. Odpowiedzi, których udzielasz dobrowolnie, mogą obejmować następujące elementy

 • Informacje demograficzne (np. wiek, dochód gospodarstwa domowego, płeć, najwyższy ukończony poziom wykształcenia, skład gospodarstwa domowego)
 • Ogólna lokalizacja (np. kod pocztowy lub miasto i region)
 • Inne informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, takie jak preferencje i opinie o produktach, status zatrudnienia, stan cywilny, status weterana, informacje o stanie zdrowia, rasa lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, informacje o członkostwie, orientacja seksualna, przekonania religijne, w każdym przypadku z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, dokonując odpowiednich ustawień w wyświetlanej reklamie lub na urządzeniu mobilnym. Odwołanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Firma Tapjoy wykorzystuje do swoich usług serwery zlokalizowane w krajach spoza UE, w szczególności w USA. Tapjoy przetwarza te dane w krajach trzecich w oparciu o odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 46 RODO (tzw. standardowe klauzule umowne UE).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Tapjoy można znaleźć w polityce prywatności Tapjoy:https://www.tapjoy.com/legal/general/privacy-policy/ 

Linki zewnętrzne

Nasze gry mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych lub usług osób trzecich, nad których treścią, ochroną danych i standardami bezpieczeństwa nie mamy żadnej kontroli. Dlatego prosimy o zapoznanie się na stronach internetowych lub w serwisach odpowiednich dostawców z zawartymi tam oświadczeniami o ochronie danych.

Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie zostały rozpoznane w momencie linkowania. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy odpowiedni link.

Te zewnętrzne linki służą wyłącznie celom rozrywkowym, a odwiedzenie tych stron lub usług nie jest konieczne do ukończenia Gry.

Prawa

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo osobą, której te dane dotyczą w rozumieniu RODO i mają następujące prawa w stosunku do administratora danych:

Prawo dostępu do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. 

Jeżeli następuje takie przetwarzanie, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o następujących kwestiach:

(1) Cele, dla których przetwarzane są dane osobowe
(2) Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
(3) Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe
(4) Planowany czas przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie szczegółowych informacji na ten temat, kryteria ustalania czasu przechowywania
(5) Istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 
(6) Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
(7) Wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą
(8) Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem danych.

Prawo do sprostowania 

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są niedokładne lub niekompletne. Administrator niezwłocznie dokonuje korekty.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

(1) jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo nie zgadzają się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
(4) jeśli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora przeważają nad Państwa uzasadnieniem.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora danych przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do usunięcia danych

 • Obowiązek usunięcia danych

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

(a) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
(b) Odwołują Państwo swoją zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych. 
(c) Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, lub użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO. 
(d) Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem. 
(e) Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. 
(f) Dane osobowe dotyczące Pani/Pana były gromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

 • Informacje przekazywane stronom trzecim

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmuje on rozsądne środki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, w celu poinformowania administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji. 

 • Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne

(a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(b) w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(c) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO.
(d) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, jeżeli prawo, o którym mowa w sekcji a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub
(e) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Obowiązek powiadamiania

Jeżeli zażądali Państwo od administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator jest zobowiązany do poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach od administratora danych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma Pani/Pan również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

(1) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
(2) przetwarzanie danych odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do żądania, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. 

Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe Państwa dotyczące nie będą już przetwarzane dla tych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja 

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem
(2) jest dozwolona przez ustawodawstwo Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, a ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz słusznych interesów użytkownika, lub
(3) odbywa się za Państwa wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do interwencji osoby ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza przepisy RODO. 

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o stanie i wyniku rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 RODO.

Luty 2024 r.